Yeni nesil lojistik topluluğu.

Türkiye Lojistik Sektör Analizi

Türkiye Lojistik Sektör Analizi

0 13

Türkiye Lojistik Sektör Analizi

Türkiye’de lojistik sektöründeki firmaların sayısı yetki belgesi almamış olanlar nedeniyle
kesin olarak bilinmemektedir. Bunun yanı sıra, lojistik sektörünü hangi şirketlerin oluşturduğu
konusunda da belirsizlik vardır. Örneğin dağıtıcı şirketler, boru hattı işletmecileri ve
gümrükleme şirketlerinin sektöre dâhil edilip edilmeyeceği net değildir. Benzer şekilde
genellikle büyük çaplı imalatçı firmaların lojistik işlemlerini kendilerinin gerçekleştirmesi ve
lojistik faaliyetlerinin üretim faaliyetleriyle bütünleşik yapıda olması sebebiyle, lojistik
sektörünün boyutunun tam olarak bilinmesi mümkün değildir. Buna ek olarak, veri eksikliği
dolayısıyla Türkiye’de lojistik sektörünün büyüklüğü konusunda bazı varsayımlara dayalı
çıkarımlardan daha fazlasını elde etmek ne yazık ki mümkün olmamaktadır. Özet itibarıyla
lojistik sektörü için bir tanımlama ve sınıflandırma standardının geliştirilmesi ihtiyacı
bulunmaktadır.
Lojistik sektörüne en yakın İktisadi Faaliyet Sınıflamasına (NACE-Rev 2) sahip sektör
olan “Ulaştırma ve Depolama” sektörünün Türkiye GSYH içindeki payı %8-9 aralığında
değişmektedir.

Tüik raporuna göre;

2.2.1 Kapsam ve Mevzuat
Bu rapor 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları
kapsamında, ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda kalkınma hedeflerini daha da ileriye
taşımak amacıyla, ülkemiz için kritik önemdeki lojistik hizmetlerin geliştirilmesi için eylem
alanlarını ve bu eylem alanlarına ilişkin hedef ve stratejileri ortaya koyan temel politika belgesi
olmak üzere hazırlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen; kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum temsilcileri ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının
çalışmalarından elde edilen sonuç, değerlendirme ve önerileri içeren bu rapor, On Birinci
Kalkınma Planında yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacaktır.

 

Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar

Lojistik hizmetlerin geliştirilmesi, ülke ekonomisine etkilerinin doğru şekilde
değerlendirilebilmesi ve azami faydanın sağlanabilmesi, kamu otoritesi tarafından yürütülecek
bütüncül bir planlama faaliyeti ile mümkün olabilecektir. Lojistik hizmetler ile ilgili mevzuat
düzenlemeleri Ulaştırma Denizcilik Haberleşme ve Kalkınma Bakanlığı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına ve yerel yönetimlere yetki ve görevler tevdi etmektedir. Lojistik
hizmetleri ile ilgili düzenlemelerde kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör ve akademi de
sorumluluk sahibidir. Bu sebeple, plan ve programlar hazırlanırken ulusal ve yerel kamu
kurumlarının yanı sıra, özel sektör temsilcileri, kooperatifler, mesleki dernek ve kuruluşlar,
üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin de planlama sürecine katılması gereklidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.